Płodowy zespół alkoholowy (FAS)

FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) wiele mitów, wiele niejasności, wiele obaw problem z diagnozą – kto, jak, gdzie…

ICD 10 Q86.0 Płodowy zespół alkoholowy (dysmorficzny)
ICD 10 F88 inne określone zaburzenia neurorozwojowe
DSM V 315.8 zaburzenia neurorozwojowe związane z narażeniem na alkohol przed urodzeniem

Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome), pojęcie FAS wprowadzili w 1973 roku dwaj lekarze amerykańscy, Kenneth Lyons Jones i David W. Smith. FAS to zespół zaburzeń rozwojowych, będących rezultatem działania alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym. Zaburzenia mogą się wyrażać jako dysfunkcje mózgu, anomalie rozwojowe, problemy w uczeniu się, problemy społeczne. Z FAS mogą współwystępować mogą różne nieprawidłowości (np. zespoły genetyczne, ADHD, OCD, ASD, ZA, dysleksja, SPD).

Alkohol uszkadza rozwój organów wewnętrznych, wpływa na rozwój każdego narządu. Najbardziej jednak wrażliwy jest mózg. Dlatego mózgi dzieci wystawione na alkohol podczas ciąży formują się chaotycznie, mają trudności w regulacji emocji, budowania znaczących relacji, kontrolowania impulsów, pamiętania, przewidywania, logicznego rozumowania, dlatego też osoby z FASD są także predysponowane do prezentowania zaburzeń więzi (O’Connor).

Zakłócony rozwój mózgu = nieprawidłowy rozwój odruchowości (kamienie milowe rozwoju) = zakłócenia w rozwoju emocjonalnego (więzi) = nieprawidłowy rozwój procesów poznawczych.

FAS/FASD – DIAGNOZA

4 – Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny (Kwestionariusz Waszyngtoński) uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD uznane na świecie.

4 – Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012, pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń

Rozwojowych (FASD)

Kilkukrotnie walidowany na próbach 2000 pacjentów i porównywany z innymi dostępnymi systemami diagnostycznymi, za każdym razem wskazywano na jego wysoką czułość cztery cyfry kodu odzwierciedlają natężenie czterech kluczowych cech diagnostycznych FASD w następującej kolejności:

natężenie ekspresji każdej z tych cech ocenia się niezależnie za pomocą 4-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 oznacza wyraźną klasyczną obecność tych cech 1111 – 4444 (wyraźna ekspresja FAS)

Ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w kolejności:
1. Opóźnienie wzrostu (wzrost i masa ciała)
2. Charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne twarzy
3. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)
4. Prenatalna ekspozycja na alkohol

Właściciel polskiej adaptacji Fundacja Fastryga dr M. Klecka

PODSTAWY WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI Z FAS/FASD

Sukces w usprawnianiu funkcjonowania osób z FASD zależy od rozpoznania objawów i jak
najwcześniejszego wdrożenia różnych metod wspierania rozwoju

POMOCNE FORMY TERAPII
PO KOLEI… OD FUNDAMETNÓW
regulacja pracy pnia mózgu, układu limbicznego, wspieranie czynności kory mózgu
…im wcześniej tym lepiej

DOSTROJENI OPIEKUNOWIE (samoregulacja – NIE samokontrola, zabawa)
 • Dieta – leczenie żywieniowe
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia odruchów
 • Terapia Neurotaktylna
 • Bilateralna Integracja
 • Neurologopeda
 • Arteterapia
 • Terapia traumy w nurcie somatycznym (SE)
 • Terapia więzi w nurcie somatycznym (NARM)
 • Trening słuchowy (Johansena, Tomatisa)
 • Metody relaksacyjne
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Metoda videotreningu komunikacji-VIT
 • Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia
 • Fizjoterapia, osteopatia
 • Terapia behawioralna
 • Techniki stymulacji poznawczej, terapia pedagogiczna