Nasza Kadra

dr n. hum. Anna Piekacz

Ventura jest spełnieniem marzeń o pomaganiu. W 2017 nadszedł odpowiedni czas żeby zacząć działalność w zespole profesjonalistów. Myśl o powstaniu Centrum pojawiła się kilkanaście lat temu. Cały ten czas upłynął na szkoleniach, zdobywaniu wiedzy i doświadczenia aby pracować jak najlepiej.

 

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2009 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Posiadam stopień nauczyciela mianowanego. Pracowałam 15 lat w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka w Bytomiu, Niepublicznym Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej „Szansa” i na uczelniach wyższych (2002-2014 Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, od 2014 do nadal Uniwersytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej).

Najważniejsze kursy, szkolenia:
 • Licencjonowany Terapeuta INPP
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Dwuletnie szkolenie praktyków terapii w Modelu NARM (NeuroAffective Realational Model) – ukończona  pierwsza edycja w Polsce [NARM™ służy do leczenia traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania]
 • Kurs Fastryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD (dr Małgorzata Klecka, Prezeska Fundacji Fastryga)
 • Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży (CTBP, roczny kurs)
 • Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej
 • Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard Terapia (INPP)
 • Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia odruchów twarzowo – czaszkowych wg dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta – provider)
 • Diagnoza i interwencja kryzysowa
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Mediacje Rodzinne
 • Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów
 • Samobójstwa i samookaleczenia dzieci i młodzieży – diagnoza i sposoby przeciwdziałania
 • Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego
 • Trening Słuchowy JIAS Johansena
Szkolenie:

Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej,
ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach
interdyscyplinarnych
Kurs Fastryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg
integracji odruchów dr Sally Goddard Terapia (INPP)
Szkolenie dla organizatorów rodzinne opieki zastępczej
Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”
Terapia NeuroTaktylna, Terapia Twarzowo – Czaszkowa wg dr Swietłany Masgutowej
Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta – provider)
Diagnoza i interwencja kryzysowa
Trening Zastępowania Agresji
Mediacje Rodzinne
Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów
Samobójstwa i samookaleczenia dzieci i młodzieży – diagnoza i sposoby przeciwdziałania
Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego

Jestem w trakcie szkoleń:

– specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej (subspecjalność neuropsychologia, przy SWPS)

–  programu szkoleniowego i superwizji NSLT (Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży) http://scr.home.pl/autoinstalator/joomla
(NeuroAffective Realational Model)

dr n. hum. Justyna Trepka-Starosta

Doktor psychologii, z 26-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy psycholog, logopeda. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji min. Standardów opiniowania psychologiczno – sądowego w sprawach o adopcję. Należę do Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładam na kierunku Psychologia min. w SWPS. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii; posiadam również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych.

Pracuję jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresyjnych, diagnozie neuropsychologicznej oraz zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Od lat angażuję się w pomoc rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem rodzin adopcyjnych.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką.

mgr ELŻBIETA BARAN

Jestem pedagogiem. Studia pedagogiczne na kierunku wychowanie przedszkolne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zdobyłam także kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. W roku 2015 ukończyłam kurs kwalifikacyjny „Arteterapia w Edukacji” w ramach projektu Kompas Kreatywności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczowychowawczych w Zabrzu i Bytomiu jako wychowawca, a także w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego. Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej uczniów z trudnościami szkolnymi. Zajmuję się pomocą dzieciom i ich rodzicom także w zakresie problemów wychowawczych. Od 1998 roku jestem pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu, gdzie prowadzę szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Znam specyfikę funkcjonowania dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jego problemy i oczekiwania.

Ponieważ bardzo bliskie są mi problemy dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej od prawie 15 lat uczestniczę w miejskim Programie Profilaktyczno-Interwencyjnym „Lepiej Razem Niż Osobno”, który koordynuję pracę Policji, Straży Miejskiej i Oświaty w Zabrzu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych.

Jestem praktykiem z 27 letnim stażem pracy. Przez wszystkie lata systematycznie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Najistotniejsze z nich to:

– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
– Program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
– Cykl warsztatów CREO
– Praktyczne metody kreatywnego nauczania –trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination-Oczyma wyobraźni
– Profilaktyka w świetle problemów dzieci i młodzieży
– Metody aktywności ruchowej – ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
– Bezpieczna wieź jako czynnik chroniący – zaburzenia relacji przywiązania i jego konsekwencje, implikacje dla rozumienia dziecka/człowieka dorosłego w sytuacji stresu, kryzysu, traumy, w tym przemocy w intymnych związkach
– Bezpieczna więź jako czynnik chroniący-zaburzenia relacji przywiązania i jego konsekwencje. Praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami więzi
– Przygotowanie dziecka do umieszczenia w zastępczym środowisku rodzinnym
– Rodzinna opieka zastępcza-uprawnienia trenera do organizowania i prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej
– Rodzinna opieka zastępcza – przygotowanie kandydatów na zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcę.
– Procedura „Niebieska Karta”-zastosowanie w praktyce. Wybrane zagadnienia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
– Problemowy uczeń-problemowa klasa-jak skutecznie oddziaływać
– Metoda Dobrego Startu w przedszkolu i szkole
– Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne
– Praca z bajką profilaktyczno-wychowawczą „Cukierki” – przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
– Postępowanie Skoncentrowane na Rozwiązaniach
– Pomoc Skoncentrowana na Rozwiązaniach
– Metody i techniki pracy z dzieckiem agresywnym
– Praca z dzieckiem wycofanym na różnych etapach rozwoju
– Paca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się
– Edukacja przez zabawę
– Terapia dysleksji rozwojowej

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Jestem przekonana, że każde dziecko ma wiele umiejętności i talentów. Doroslych zadaniem jest je odkryć i pomóc dziecku osiągnąć sukces w zakresie jego możliwości.

Szkolenie:

Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych

dr n. hum. Joanna Kucharewicz

Jestem psychologiem, doktorem nauk humanistycznych, certyfikowanym terapeutą EEG Biofeedback z kilkuletnim doświadczeniem w tym zakresie oraz wykładowcą i biegłym sądowym.

Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Na stałe współpracuję z ośrodkiem adopcyjnym prowadząc diagnozę psychologiczną kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz psychologiczną diagnozę rozwojową dzieci kierowanych do adopcji. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami umysłowymi oraz z ich rodzinami. Napisałam liczne publikacje naukowych dotyczące adopcji.

Prywatnie jestem mężatką i matką.

mgr Sabina Lasok - Chwiedoruk

Jestem psychologiem z 17 – letnim stażem pracy w obszarze pomocy dzieciom i dorosłym. Prowadzę własną praktykę terapeutyczną. W szczególności lubię pacować z dziećmi doświadczającymi różnych trudności. Rozumiem problemy związane wynikające z trudnych relacji rodzinnych.

Pracuję jako praktyk w obszarze psychotraumatologii, specjalizując się w tematyce nadużyć seksualnych (praca interwencyjna, diagnostyczna, terapeutyczna, konsultacyjna, profilaktyczna). Od lat angażuję w pomoc rodzinom zastępczym oraz organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej (szczególnie na terenie Zabrza i Piekar Śląskich). Na co dzień jestem pracownikiem III Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Bytomiu. Współorganizowałam w Bytomiu system wsparcia dla małoletnich świadków, publikuję w branżowym czasopiśmie „Niebieska Linia”.

Jestem absolwentką wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii; posiadam również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych. Prywatnie – żona i matka. Kiedy nadejdzie w jej życiu okres większego spokoju – wówczas chciałaby zająć się pisaniem książki o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości.

Ponadto jestem:

– specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
– biegłymsądowy Sądu Okręgowego w Katowicach;
– nauczycielem mianowanym;
– członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii.

mgr Maria Łukasiewicz-Wilk

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe – Terapia Patologii Zachowań i Doradztwo Zawodowe. Ponadto posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej.

W swojej 27-letniej karierze zawodowej pracowałam zarówno jako nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum, wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej ( Pogotowie Opiekuńcze), a od 16- tu lat jestem pedagogiem szkolnym w szkole ponadgimnazjalnej. W ostatnich latach zajmowałam się doradztwem zawodowym młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz prowadziłam zajęcia terapii dysleksji uczniów szkoły średniej.

Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej uczniów z trudnościami szkolnymi, zajmuję się także pomocą dzieciom i ich rodzicom w zakresie problemów wychowawczych.

Jako doradca zawodowy angażuję się w działania organizowanego co roku Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Zabrzańskich Targów Edukacyjnych i systematycznie biorę udział szkoleniach doskonalących mój warsztat pracy.

mgr Agnieszka Margos

Jestem czynnym nauczycielem zatrudnionym w Szkole Podstawowej Specjalnej w Świętochłowicach. Z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną pracuję od 2007 roku. Jako wychowawca dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym staram się zapewnić im maksymalne warunki do rozwoju, zwłaszcza społecznego, przygotowania ich do życia wśród innych ludzi. W pracy zwracam uwagę na wykształcenie w uczniach poczucia pewności siebie a także, na miarę ich możliwości, wykształcenia umiejętności samoobsługowych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie.

Wykształcenie wyższe magisterskie: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe: Integracja sensoryczna, Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne, Historia, Szkolne doradztwo zawodowe.

dr n. hum. Izabela Rajska – Kulik

Jestem psychologiem klinicznej, mam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Od 20 lat pracuję w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i pracuję jako konsultant -psycholog w Szpitalu Klinicznym, im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem Członkiem Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału PAN w Katowicach, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Moje główne obszary pracy zawodowej i zainteresowania to pomoc psychologiczna w szczególności w zakresie oddziaływania wobec osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, funkcjonowanie osoby w sytuacji kryzysu, interwencja kryzysowa.

Prywatnie lubię stabilizację, spokój. Jestem bardzo dumna z moich kochanych Dzieci. Cieszą mnie sukcesy innych, lubię pomagać i dzielić się wiedzą.

mgr Bożena Religa

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo–wychowawcza. Ukończyłam cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Posiadam licencję Trenera Programu Rodzinnej Opieki Zastępczej programu „Rodzina”. Odbyłam szkolenie „Mediacje rodzinne” prowadzone przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu oraz szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).

Ukończyłam szkolenie pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce„ opracowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester oraz szkolenie wprowadzające do metody Somatic Experiencing. Ukończyłam Kurs „Fastryga” przygotowujący do pomocy osobom z FASD .

Posiadam 21 letnie doświadczenie pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla dziecka” w Bytomiu, gdzie kieruję zespołem wychowawczym, opracowuję diagnozę wychowanków, prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne z grupą dzieci i młodzieży (według programów autorskich). Równocześnie od 18 lat jestem pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu, gdzie zajmuję się kwalifikowaniem, szkoleniem, wspieraniem kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Na podstawie doświadczeń opracowałam i realizuję program:„ Przygotowanie dzieci do przejścia do rodzin zastępczych”, obecnie element szkolenia organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie całej Polski. Jako Trener brałam udział w realizacji projektów wspierających rodzicielstwo zastępcze, m.in. prowadziłam warsztaty w ramach Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych.

Pracowałam w charakterze konsultanta Fundacji Robinson Crusoe – prowadziłam warsztaty szkoleniowo edukacyjne dla młodzieży wywodzącej się ze wszystkich form opieki zastępczej tzw. „Wehikuł usamodzielnienia”. Byłam zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na stanowisku kierownika działu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto pracowałam w punkcie konsultacyjnym dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw i przemocy .Posiadam doświadczenia realizacji zadań kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Prywatnie – mama 20 – letniej Julii, miłośniczka ciszy i spokoju na swoim jurajskim kawałku świata, orędowniczka tatrzańskiego piękna. Charakteryzuje mnie: wysoki poziom wrażliwości, kreatywne, twórcze myślenie, umiejętność współpracy w zespole ludzi (tych małych i dużych), odpowiedzialność oraz wysoki poziom empatii, który w dużej mierze przekłada się na pozytywne relacje społeczne. Praca z ludźmi, głównie dziećmi to nie tylko świadomy wybór wykonywanego zawodu ale również duża przyjemność i moje powołanie życiowe.

Joanna Wronka

Ukończyłam Wyższe Studia Medyczne na kierunku położnictwa. Następnie poszerzyłam swoją wiedzę o żywieniu w Akademii Ajwen Iwony Wierzbickiej w Opolu jednej z najbardziej znanych dietetyków w kraju. Ukończyłam tam następujące kursy: dietetyka kliniczna, zaburzenia endokrynne w chorobach autoimmunologicznych, dieta dzieci, zdrowa mama, jedzenie bez chemii. Kolejnym krokiem kształcenia w tym kierunku było uzyskania przeze mnie tytułu psychodietetyka na studiach podyplomowych  WSB w Chorzowie. Osobom, które się do mnie zgłaszają proponuję: pomoc psychologiczną w zakresie zdrowia i zaburzeń żywienia, pomoc dietetyczną – analizę badań biochemicznych z opracowaniem indywidualnej diety i jej modyfikacją w miarę efektywności działania, pomoc w aktywizacji fizycznej organizmu.

mgr AGATA KAMIONKA

Agata Kamionka absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia. Aktywnie rozwija swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej. W jej kręgu zainteresowań jest zastosowanie terapii wodnej wśród niemowląt, dzieci oraz młodzieży. W przyszłości planuje podjąć rozszerzyć swoje umiejętności o terapię wodną dla kobiet w ciąży. Certyfikowany terapeuta terapii wodnej WATSU. Podczas terapii na sali pracuje z dziećmi łącząc elementy terapii integracji sensomotorycznej, Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, terapii taktylnej, oraz terapii ręki. W terapii niemowląt zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju. W swojej pracy stara się łączyć swój profesjonalizm, energiczność z uśmiechem małych pacjentów. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci (w wieku 0-18) w renomowanych ośrodkach fizjoterapeutycznych.

Szkolenie:

1. Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
2. Terapia wodna WATSU
3. Kurs ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
4. Kurs terapii taktylnej wg. S. Masgutowej
5. Kurs podstawowy kinesiologytaping
6. Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia
7. PNF podstawowy
8. Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
9. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego

Tomasz Baran

Technik masażysta, posiada kilkuletnie doświadczenie w Klubie Górnik – Zabrze, ukończył kursy z zakresu masażu tkanek głębokich oraz masażu i terapii powięziowej

dr n. hum. Anna Piekacz

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w 2009 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Pracuję nieprzerwanie od 2003 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Niepublicznym Ośrodku Adopcyjnym i na uczelniach wyższych (2002-2014 Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, od 2014 do nadal Uniwersytet Śląski, Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej).

Najważniejsze kursy, szkolenia:

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Poznawczo – Behawioralna dzieci i młodzieży (CTBP, roczne szkolenie)

Szkolenie:

Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej,
ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach
interdyscyplinarnych
Kurs Fastryga – diagnoza i terapia osób z FAS/FASD
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg
integracji odruchów dr Sally Goddard Terapia (INPP)
Szkolenie dla organizatorów rodzinne opieki zastępczej
Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej wg programu „Rodzina”
Terapia NeuroTaktylna, Terapia Twarzowo – Czaszkowa wg dr Swietłany Masgutowej
Kurs Bilateralnej Integracji (terapeuta – provider)
Diagnoza i interwencja kryzysowa
Trening Zastępowania Agresji
Mediacje Rodzinne
Studium dla Biegłych Sądowych Psychologów
Samobójstwa i samookaleczenia dzieci i młodzieży – diagnoza i sposoby przeciwdziałania
Diagnoza i terapia dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego

Jestem w trakcie szkoleń:

– Szkolenie dla terapeutów INPP z zakresu diagnozowania i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej
– Terapia więzi wg pierwszej edycji w Polsce NARM (NeuroAffective Realational Model)

dr n. hum. Justyna Trepka-Starosta

Doktor psychologii, z 26-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy psycholog, logopeda. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji min. Standardów opiniowania psychologiczno – sądowego w sprawach o adopcję. Należę do Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładam na kierunku Psychologia min. w SWPS. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii; posiadam również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych.

Pracuję jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresyjnych, diagnozie neuropsychologicznej oraz zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Od lat angażuję się w pomoc rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem rodzin adopcyjnych.

 

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką.

mgr ELŻBIETA BARAN

Jestem pedagogiem. Studia pedagogiczne na kierunku wychowanie przedszkolne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zdobyłam także kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. W roku 2015 ukończyłam kurs kwalifikacyjny „Arteterapia w Edukacji” w ramach projektu Kompas Kreatywności. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczowychowawczych w Zabrzu i Bytomiu jako wychowawca, a także w szkole podstawowej na stanowisku pedagoga szkolnego. Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej uczniów z trudnościami szkolnymi. Zajmuję się pomocą dzieciom i ich rodzicom także w zakresie problemów wychowawczych. Od 1998 roku jestem pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu, gdzie prowadzę szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Znam specyfikę funkcjonowania dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jego problemy i oczekiwania.

Ponieważ bardzo bliskie są mi problemy dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej od prawie 15 lat uczestniczę w miejskim Programie Profilaktyczno-Interwencyjnym „Lepiej Razem Niż Osobno”, który koordynuję pracę Policji, Straży Miejskiej i Oświaty w Zabrzu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Miasta Zabrze przez niwelowanie zachowań patologicznych.

Jestem praktykiem z 27 letnim stażem pracy. Przez wszystkie lata systematycznie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Najistotniejsze z nich to:

– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
– Program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
– Cykl warsztatów CREO
– Praktyczne metody kreatywnego nauczania –trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination-Oczyma wyobraźni
– Profilaktyka w świetle problemów dzieci i młodzieży
– Metody aktywności ruchowej – ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
– Bezpieczna wieź jako czynnik chroniący – zaburzenia relacji przywiązania i jego konsekwencje, implikacje dla rozumienia dziecka/człowieka dorosłego w sytuacji stresu, kryzysu, traumy, w tym przemocy w intymnych związkach
– Bezpieczna więź jako czynnik chroniący-zaburzenia relacji przywiązania i jego konsekwencje. Praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami więzi
– Przygotowanie dziecka do umieszczenia w zastępczym środowisku rodzinnym
– Rodzinna opieka zastępcza-uprawnienia trenera do organizowania i prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej
– Rodzinna opieka zastępcza – przygotowanie kandydatów na zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcę.
– Procedura „Niebieska Karta”-zastosowanie w praktyce. Wybrane zagadnienia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
– Problemowy uczeń-problemowa klasa-jak skutecznie oddziaływać
– Metoda Dobrego Startu w przedszkolu i szkole
– Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne
– Praca z bajką profilaktyczno-wychowawczą „Cukierki” – przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
– Postępowanie Skoncentrowane na Rozwiązaniach
– Pomoc Skoncentrowana na Rozwiązaniach
– Metody i techniki pracy z dzieckiem agresywnym
– Praca z dzieckiem wycofanym na różnych etapach rozwoju
– Paca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się
– Edukacja przez zabawę
– Terapia dysleksji rozwojowej

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Jestem przekonana, że każde dziecko ma wiele umiejętności i talentów. Doroslych zadaniem jest je odkryć i pomóc dziecku osiągnąć sukces w zakresie jego możliwości.

Szkolenie:

Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych

dr n. hum. Joanna Kucharewicz

Jestem psychologiem, doktorem nauk humanistycznych, certyfikowanym terapeutą EEG Biofeedback z kilkuletnim doświadczeniem w tym zakresie oraz wykładowcą i biegłym sądowym.

Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Na stałe współpracuję z ośrodkiem adopcyjnym prowadząc diagnozę psychologiczną kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz psychologiczną diagnozę rozwojową dzieci kierowanych do adopcji. Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami umysłowymi oraz z ich rodzinami. Napisałam liczne publikacje naukowych dotyczące adopcji.

Prywatnie jestem mężatką i matką.

mgr Sabina Lasok - Chwiedoruk

Jestem psychologiem z 17 – letnim stażem pracy w obszarze pomocy dzieciom i dorosłym. Prowadzę własną praktykę terapeutyczną. W szczególności lubię pacować z dziećmi doświadczającymi różnych trudności. Rozumiem problemy związane wynikające z trudnych relacji rodzinnych.

Pracuję jako praktyk w obszarze psychotraumatologii, specjalizując się w tematyce nadużyć seksualnych (praca interwencyjna, diagnostyczna, terapeutyczna, konsultacyjna, profilaktyczna). Od lat angażuję w pomoc rodzinom zastępczym oraz organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej (szczególnie na terenie Zabrza i Piekar Śląskich). Na co dzień jestem pracownikiem III Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Bytomiu. Współorganizowałam w Bytomiu system wsparcia dla małoletnich świadków, publikuję w branżowym czasopiśmie „Niebieska Linia”.

Jestem absolwentką wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii; posiadam również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych. Prywatnie – żona i matka. Kiedy nadejdzie w jej życiu okres większego spokoju – wówczas chciałaby zająć się pisaniem książki o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości.

Ponadto jestem:

– specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
– biegłymsądowy Sądu Okręgowego w Katowicach;
– nauczycielem mianowanym;
– członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii.

mgr Maria Łukasiewicz-Wilk

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe – Terapia Patologii Zachowań i Doradztwo Zawodowe. Ponadto posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej.

W swojej 27-letniej karierze zawodowej pracowałam zarówno jako nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum, wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej ( Pogotowie Opiekuńcze), a od 16- tu lat jestem pedagogiem szkolnym w szkole ponadgimnazjalnej. W ostatnich latach zajmowałam się doradztwem zawodowym młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz prowadziłam zajęcia terapii dysleksji uczniów szkoły średniej.

Posiadam doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej uczniów z trudnościami szkolnymi, zajmuję się także pomocą dzieciom i ich rodzicom w zakresie problemów wychowawczych.

Jako doradca zawodowy angażuję się w działania organizowanego co roku Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Zabrzańskich Targów Edukacyjnych i systematycznie biorę udział szkoleniach doskonalących mój warsztat pracy.

mgr Agnieszka Margos

Jestem czynnym nauczycielem zatrudnionym w Szkole Podstawowej Specjalnej w Świętochłowicach. Z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną pracuję od 2007 roku. Jako wychowawca dzieci z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym staram się zapewnić im maksymalne warunki do rozwoju, zwłaszcza społecznego, przygotowania ich do życia wśród innych ludzi. W pracy zwracam uwagę na wykształcenie w uczniach poczucia pewności siebie a także, na miarę ich możliwości, wykształcenia umiejętności samoobsługowych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie.

Wykształcenie wyższe magisterskie: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe: Integracja sensoryczna, Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne, Historia, Szkolne doradztwo zawodowe.

dr n. hum. Izabela Rajska – Kulik

Jestem psychologiem klinicznej, mam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia. Od 20 lat pracuję w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i pracuję jako konsultant -psycholog w Szpitalu Klinicznym, im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem Członkiem Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału PAN w Katowicach, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Moje główne obszary pracy zawodowej i zainteresowania to pomoc psychologiczna w szczególności w zakresie oddziaływania wobec osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, funkcjonowanie osoby w sytuacji kryzysu, interwencja kryzysowa.

Prywatnie lubię stabilizację, spokój. Jestem bardzo dumna z moich kochanych Dzieci. Cieszą mnie sukcesy innych, lubię pomagać i dzielić się wiedzą.

mgr Bożena Religa

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo–wychowawcza. Ukończyłam cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Posiadam licencję Trenera Programu Rodzinnej Opieki Zastępczej programu „Rodzina”. Odbyłam szkolenie „Mediacje rodzinne” prowadzone przez Laboratorium Pozytywnej Zmiany w Toruniu oraz szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).

 

Ukończyłam szkolenie pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce„ opracowane przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP Chester oraz szkolenie wprowadzające do metody Somatic Experiencing. Ukończyłam Kurs „Fastryga” przygotowujący do pomocy osobom z FASD .

Posiadam 21 letnie doświadczenie pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla dziecka” w Bytomiu, gdzie kieruję zespołem wychowawczym, opracowuję diagnozę wychowanków, prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne z grupą dzieci i młodzieży (według programów autorskich). Równocześnie od 18 lat jestem pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu, gdzie zajmuję się kwalifikowaniem, szkoleniem, wspieraniem kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Na podstawie doświadczeń opracowałam i realizuję program:„ Przygotowanie dzieci do przejścia do rodzin zastępczych”, obecnie element szkolenia organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie całej Polski. Jako Trener brałam udział w realizacji projektów wspierających rodzicielstwo zastępcze, m.in. prowadziłam warsztaty w ramach Bytomskich Spotkań Edukacyjno – Wychowawczych.

Pracowałam w charakterze konsultanta Fundacji Robinson Crusoe – prowadziłam warsztaty szkoleniowo edukacyjne dla młodzieży wywodzącej się ze wszystkich form opieki zastępczej tzw. „Wehikuł usamodzielnienia”. Byłam zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na stanowisku kierownika działu opieki nad dzieckiem i rodziną. Ponadto pracowałam w punkcie konsultacyjnym dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw i przemocy .Posiadam doświadczenia realizacji zadań kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Prywatnie – mama 20 – letniej Julii, miłośniczka ciszy i spokoju na swoim jurajskim kawałku świata, orędowniczka tatrzańskiego piękna. Charakteryzuje mnie: wysoki poziom wrażliwości, kreatywne, twórcze myślenie, umiejętność współpracy w zespole ludzi (tych małych i dużych), odpowiedzialność oraz wysoki poziom empatii, który w dużej mierze przekłada się na pozytywne relacje społeczne. Praca z ludźmi, głównie dziećmi to nie tylko świadomy wybór wykonywanego zawodu ale również duża przyjemność i moje powołanie życiowe.

Joanna Wronka

Z wykształcenia położna, w trakcie studiów Psychodietetyka , ukończyła liczne kursy z zakresu dietetyki klinicznej dzieci i dorosłych.

mgr AGATA IZYDORCZYK

Agata Izydorczyk absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Fizjoterapia. Aktywnie rozwija swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej. W jej kręgu zainteresowań jest zastosowanie terapii wodnej wśród niemowląt, dzieci oraz młodzieży. W przyszłości planuje podjąć rozszerzyć swoje umiejętności o terapię wodną dla kobiet w ciąży. Certyfikowany terapeuta terapii wodnej WATSU. Podczas terapii na sali pracuje z dziećmi łącząc elementy terapii integracji sensomotorycznej, Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, terapii taktylnej, oraz terapii ręki. W terapii niemowląt zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju. W swojej pracy stara się łączyć swój profesjonalizm, energiczność z uśmiechem małych pacjentów. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci (w wieku 0-18) w renomowanych ośrodkach fizjoterapeutycznych.

Szkolenie:

1. Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
2. Terapia wodna WATSU
3. Kurs ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
4. Kurs terapii taktylnej wg. S. Masgutowej
5. Kurs podstawowy kinesiologytaping
6. Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia
7. PNF podstawowy
8. Instruktor pływania osób niepełnosprawnych
9. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego

Beata Majewska
Beata Majewska

Prowadzę psychoterapię pod superwizją.

 

Ukończyłam czteroletni całościowy kurs psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych oraz cykl szkoleń z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Jestem w drodze do uzyskania certyfikatu PTP. Pracuję
w nurcie psychoterapii systemowej i systemowo – komunikacyjnej  w oparciu o zasoby i mocne strony rodziny/ partnerów/ jednostki.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w sytuacji kryzysu,
z zaburzeniami lękowymi, objawami nerwicy, doświadczających nadmiernego stresu, z trudnościami w budowaniu związku, z syndromem DDA i DDD), terapię par /małżeństw oraz  terapię rodzinną.